| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก | ปฏิทินการศึกษา | กิจกรรมนิสิต | ปัญหาเรื่องการเงิน | นิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | Internet | คณะ/หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | บริการนิสิต | ฝากคำถาม |

 
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า citcoms (Center for Information Technology and Communiation Service)
เป็นศูนย์กลางควบคุมระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการติดต่อข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่รวดเร็ว ทันสมัย มีแบบแผนอย่างไรพรมแดน
ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นพื้นฐานใการพัฒนาประเทศให้มั่นคง

การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NU-net

คำแนะนำในการใช้งาน Nu-net

ปัญหาที่พบบ่อย
ถาม : จำรหัสผ่านไม่ได้
ตอบ : ให้นิสิตติดต่อที่สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 ห้อง 228 โดยติดต่อด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวประชาชน

ถาม : นิสิตต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบ LANของมหาวิทยาลัยแล้ว ได้รับสัญญาณ แต่ทำไมถึงเล่นเว็บไม่ได้ ขึ้นข้อความบอกว่า
The page cannot be displayed ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มไหม

ตอบ : สาเหตุที่เล่นเว็บไม่ได้ เนื่องจากการยังไม่ได้ตั้งค่า proxy ใน browser ของเครื่องเรา ดังนั้น เราต้องตั้งค่า proxy ก่อน โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้
1. เลือกเมนู Tools > Internet Options (ในหน้าของ windows Internet explorer)
2. คลิกทีเมนู Connections จากนั้นคลิกที่ปุ่ม LAN Settiings
3. ในส่วนของ proxy server ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ตัวเลือก "Automaatically detect setting" เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น จากนั้น คลิก OK
4. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้ทำการ join domain เข้ากับ domain NU เมื่อเข้าใช้งาน webpage จะต้องพบกับหน้า User login
เพื่อเป็นการแสดงตัวตนเข้าใช้งาน ดังนั้นในช่อง Username ให้ท่านใส่ nu\(รหัสนิสิต) และใส่ password ในช่อง password

 

 

 

 

 

 

  

         
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334