| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก ม.นเรศวร | หอพักเอกชน | ปฏิทินการศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | ปัญหาเรื่องการเงิน | สำหรับนิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | คณะ/หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | บริการนิสิต |

ข้อมูลการเข้าหอพัก

ข้อมูลการศึกษา
+การลงทะเบียนเรียน
+การชำระเงินค่าลงทะเบียน
-การเพิ่ม - ถอนรายวิชา
+การยื่นสำเร็จการศึกษา
+คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
+คำร้องขอเปลียนชื่อ - สกุล
+การแต่งกายสำหรับถ่ายรูปยื่นสำเร็จการศึกษา
+คำร้องขอพักการศึกษา
+คำร้องขอลาออกจากการศึกษา

 
 
 

ารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  (ระดับปริญญาตรี)
          บุคคลที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวน  ต้องมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนด  โดยต้องมีขั้นตอนการรายงานตัวดังนี้
          ขั้นตอนที่  1  บันทึกประวัติส่วนตัว  พิมพ์ใบระเบียนประวัติและหนังสือยืนยันสิทธิ์ที่  www.acad.nu.ac.th  โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน  เข้าสู่ระบบ
          ขั้นตอนที่  2  ลงชื่อรายงานตัว  และยื่นเอกสาร  ดังนี้

 • ใบระเบียนประวัติ  ติดรูปถ่ายแต่งการนิสิต  2  รูป
 • หนังสือยืนยันสิทธิ์  เฉพาะนิสิตประเภทรับตรง  (โควตา)
 • ใบ  ปพ.1 หรือใบทะเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษามัธยามศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  พร้อมสำเนา  2  ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านของผู้มารายงานตัว  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารายงานตัว  พร้อมสำเนา  1 ฉบับ
 • บัตรประจำตัวประชาชน  หรือหนังสือสำคัญต่างด้าว  (ใช้เฉพาะกรณีบิดา/มารดาเป็นชาวต่างด้าว)  ของบิดา-มารดา  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ  (หนังสือสำคัญต่างด้าวให้ถ่ายสำเนาหน้าแรก  และหน้าถัดไปแจงรายละเอียดต่าง ๆ และหน้าที่ต่ออายุครั้งสุดท้าย)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
***การเลือกหอพักของนิสิตชั้นปี 1 วิธีการ จอง เลือกห้อง จ่ายเงิน <<คลิ๊ก

หมายเหตุ
          -  เอกสารทุกฉบับ  ให้เขียนชื่อ – สกุล  สาขาวิชาเอก  ไว้ที่มุมบนด้านขวา  และต้องรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ
          -  เอกสารทุกฉบับมหาวิทยาลัยจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน  และจะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรรีใด ๆ ทั้งสิ้น
          ขั้นตอนที่  3  ทำบัตรประจำตัวนิสิต  เพื่อใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย  โดยเตรียมเอกสารสำหรับทำบัตรประจำตัวนิสิต  ดังนี้

 • รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  (เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังรูป)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  2  ฉบับ  (พร้อมรับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมรับรองสำเนา)

การลงทะเบียนเรียน               
          การลงทะเบียนเรียนของนิสิตตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์  (e-Registrar)  ที่  www.reg.nu.ac.th  โดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับในวันรายงานตัว  การลงทะเบียนเรียนมี  4  ประเภท  คือ

 • การลงทะเบียนเรียนปกติ

การลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 • การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ภาคการศึกษาปกติใด  หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามนิสิตต้องทำการลาพักการศึกษาภาคเรียนนั้น  และต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนิสิตภายใน  15  วัน  นับจากเปิดภาคเรียน

 • การลงทะเบียนเรียนล่าช้า

กรณีที่  1  สามารถดำเนินการลงทะเบียนภายใน  2  สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคเรียน  สำหรับภาคเรียนปกติ  และภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคเรียนสำหรับภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้าวันละ  25  บาท
กรณีที่  2  ในภาคการศึกษาใด  หากนิสิตไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กำหนด  หรือลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะถือว่านิสิต  “พ้นสภาพนิสิต”  ตามข้อบังคับ ฯ นิสิตจะต้องทำคำร้องเพื่อขอคืนสภาพนิสิต  และขอลงทะเบียนหลังกำหนด  หรือรักษาสภาพนิสิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.  ใช้คำร้องขอคืนสภาพนิสิต  (NU7)  กรอกข้อความให้สมบูรณ์  นำคำร้องผ่านคณบดี    ต้นสังกัด  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.  ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนนิสิต
3.  ให้นิสิตรอรับทราบผล  และแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียนเรียน
4.  นิสิตนำใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียนไปชำระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง
หมายเหตุ
-  อัตราค่าธรรมเนียมค่าคืนสภาพนิสิตและค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า   เป็นไปตามประกาศ ฯ ของมหาวิทยาลัย
- การคิดค่าปรับจะนับถึงวันที่นิสิตมาชำระเงิน  หากนิสิตชำระเงินไม่ทันตามที่กำหนดใน    คำร้อง  ค่าปรับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้น  เพื่อผลประโยชน์ของนิสิต  ควรชำระเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
4.  การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาหรือเปลี่ยนหมู่เรียน
กรณีที่  1  สามารถทำการเพิ่ม-ถอนหรือเปลี่ยนหมู่เรียนภายใน  2  สัปดาห์แรกของภาคเรียนปกตินับจากวันเปิดเรียน  หรือภายใน  1  สัปดาห์แรกสำหรับภาคฤดูร้อน  การลงทะเบียนเพิ่มในเวลาที่กำหนดจะไม่เสียค่าปรับ ส่วนการถอนรายวิชา  นิสิตจะเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 10 บาท  ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งหนี้
กรณีที่  2  กรณีขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาเรียนหลังกำหนด  ใช้คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด  (NU8)  และมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการขอลงทะเบียนหลังกำหนดแตกต่างกันเฉพาะการชำระค่าธรรมเนียม   ซึ่งไม่ต้องชำระค่ารักษาสภาพนิสิต   แต่ชำระค่าปรับเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกัน
หมายเหตุ 
การถอนรายวิชาในกำหนด  2  สัปดาห์แรกจะไม่ปรากฏอักษร  W  แต่ถ้าถอนรายวิชา  หลังกำหนด  2  สัปดาห์แรก  นิสิตจะได้รับอักษร  W  ปรากฏในระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  โดยนิสิตต้องดาวน์โหลดใบถอนรายวิชา  (NU  11)  ที่เว็บไซต์  www.reg.nu.ac.th  ทั้งนี้ระยะเวลาการถอนรายวิชาแต่ละภาคเรียนไม่เกินร้อยละ  75  ของเวลาเรียน  (ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา

ารชำระเงินค่าลงทะเบียน        
          หลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว  ให้นิสิตนำใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน  ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน  หากนิสิตไม่ชำระเงินในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่านิสิตพ้นสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  และจะทำการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตทั้งหมด

 • ชำระเงินในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
  • นิสิตปกติ

ให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน  นำไปยื่นชำระเงินทั้งจำนวน  ณ  ธนาคาร  หรือเคาเตอร์เซอร์วิส  ทุกสาขาทั่วประเทศตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

  • นิสิตทุน

กรณีที่จำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่ขอกู้ได้จากกองทุนกู้ยืม  ให้นิสิตชำระเงินส่วนเกินที่กองคลัง  อาคารมิ่งขวัญ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ไม่ชำระเงินในช่วงระยะเวลาที่กำหนด  หรือไม่ลงทะเบียนเรียนตามกำหนด

ให้นิสิตติดต่อที่งานทะเบียนนิสิต ฯ  โดยยื่นคำร้องขอคืนสภาพนิสิต  (NU  7)  และรอรับทราบผล  พร้อมรับใบแจ้งยอดชำระเงินจากงานทะเบียนนิสิต ฯ  เพื่อนำไปชำระเงินที่กองคลัง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตามกำหนดวันที่ประทับตราจากงานทะเบียนนิสิต ฯ เท่านั้น

  • นิสิตปกติ

ให้นิสิตติดต่อขอรับใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินที่งานทะเบียนนิสิต ฯ  และนำไปยื่นชำระเงินทั้งจำนวน  ต่อกองคลัง  อาคารมิ่งขวัญ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

  • นิสิตทุน

กรณีที่เป็นนิสิตทุนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด  ต้องพ้นสภาพนิสิตตามข้องบังคับ ฯ  ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  คือค่าคืนสภาพนิสิตและค่าปรับ  ดังนั้นนิสิตต้องจ่ายเงินดังกล่าว  พร้อมกับส่วนต่างจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่ขอกู้ได้จากกองทุนกู้ยืม  ให้นิสิตชำระเงินส่วนที่เกินที่  กองคลัง  อาคารมิ่งขวัญ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเหตุ
          หลังจากสิ้นสุดกำหนดการชำระเงินที่ธนาคาร  ประมาณ  1  สัปดาห์  นิสิตสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จการชำระเงินได้ที่กองคลัง  อาคารมิ่งขวัญ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA)                   
การตรวจสอบผลการศึกษา                                              
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต                              

ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษาทุกระดับ  มหาวิทยาลัยนเรศวร       
          เพื่อให้การยื่นสำเร็จการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ของแจ้งขั้นตอนในการยื่นสำเร็จการศึกษา  และให้ปฏิบัติดังนี้
          1.  กำหนดวันเริ่มยื่นขอสำเร็จการศึกษาทุกระดับ  เริ่มนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของทุก ๆ ภาคการศึกษา  เป็นระยะเวลา  30  วัน  (ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย)  หากพ้นกำหนดยื่นขอสำเร็จการศึกษา  นิสิตจะต้องทำคำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนด  และชำระค่าธรรมเนียมปรับการยื่นขอสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนด  วันละ  50  บาท  โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมปรับ ๆ ทุกวัน  ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดยื่นขอสำเร็จการศึกษา  ถึงวันที่นิสิตยื่นคำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนด
          กรณี  ที่นิสิตที่เคยยื่นสำเร็จการศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา  เนื่องจากผลการเรียนภาคสุดท้ายได้รับ  อักษร  I , P, U , F  หรือเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ฯ  กำหนด  นิสิตจะต้องดำเนินการขอแก้ไข  และยื่นสำเร็จการศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม)
          2.  นิสิตทุกระดับ  บันทึกข้อมูลที่ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์  (NU 25)  สำหรับส่งใบรับรองคุณวุฒิ  และส่งจดหมายแจ้งข้อมูลการรับเข้าพระราชทานปริญญาบัตร  ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์  http://www.reg.nu.ac.th  และให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์  (NU  25)  ด้วยทุกครั้ง  เพื่อนำไปประกอบเอกสารการยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่คาดว่าจะขอสำเร็จการศึกษาตามข้อ  3
          3.  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นขอสำเร็จการศึกษา  มีดังนี้
          3.1  แบบฟอร์มที่อยู่ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์  (NU  25)  ที่นิสิตบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ตามข้อ  2  และสั่งพิมพ์  NU  25  เพื่อประกอบการยื่นจบด้วยทุกครั้ง  ถ้าหากนิสิตไม่นำ  NU  25  มายื่นแสดงประกอบการยื่นสำเร็จการศึกษา  จะไม่อนุญาตให้ลงชื่อในสมุดคุมการยื่นสำเร็จการศึกษา  และให้ถือว่านิสิตไม่ได้ยื่นสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ
          3.2  รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญา  รูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ  ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  (รูปถ่ายไม่เกิน  6  เดือน)  ด้านหลังรูปถ่ายให้ระบุชื่อ – สกุล  รหัสประจำตัวนิสิต  คณะ  และสาขาวิขา  ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป
          ให้นิสิตที่ยื่นสำเร็จการศึกษาทุกคน  ส่งเอกสารการยื่นจบตามข้อ  3  พร้อมกับนิสิตลงชื่อในสมุดคุมการยื่นสำเร็จการศึกษาด้วยทุกครั้ง  เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการยื่นสำเร็จการศึกษาต่อไป

การได้รับปริญญาเกียรตินิยม      
          นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมนอกจากจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3  แล้ว  ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น  และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          1.  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่  3.20  ถึง  3.49  จะได้รับเกียรตินิยม  อันดับสอง
          2.  ไม่เคยได้รับระดับขั้น  F  หรืออักษร  U  และไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ

การแต่งกายสำหรับการถ่ายรูปเพื่อยื่นสำเร็จการศึกษา       
          ให้แต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง  การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์  www.reg.nu.ac.th 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องต่าง ๆ      
          นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง  และสามารถติดตามทราบผลคำร้องต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์  www.reg.nu.ac.th 

          การขอใบแสดงผลการเรียน  (Transcript)  และการขอใบรับรอง
          1.  กรอกคำร้องขอใบแสดงผลการเรียน/Transcript (NU 15)  หรือแบบฟอร์มการขอใบรับรอง  (NU  21)  ในกรณีต้องการขอใบรับรองต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
          2.  กรณีขอใบแสดงผลการเรียน   (Transcript)  ให้แนบรูปถ่าย  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
          3.  ยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา
          4.  ติดต่อขอรับเอกสารภายใน  3  วันทำการ

 

คำร้องขอลาพักการเรียน
          นิสิตลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยสมบูรณ์  แต่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในภาคการศึกษานั้น ๆ โดยปฏิบัติขั้นตอนดังนี้
          1.  กรอกคำร้องขอลาพักการศึกษา   (NU 17)  กรณีนิสิตระดับปริญญาตรีผู้ปกครองต้องลงนามยินยอมในคำร้องลาพักการศึกษา
          2.  นำคำร้องฯ  ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
          3.  ยื่นคำร้องที่คณะต้นสังกัดของนิสิต  เพื่อให้คณบดีลงนาม
          4.  สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา  ยื่นคำร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  แล้วส่งคำร้องผ่านบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม
          5.  ตรวจสอบผลการพิจารณาบนเว็บไซต์   www.reg.nu.ac.th

คำร้องขอลาออกจาการเป็นนิสิต
          หากนิสิตประสงค์ลาออกจากการเป็นนิสิต  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
          1.  กรอกคำร้องขอลาออกจากการศึกษา  (NU 19)  สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีผู้ปกครองต้องลงนามให้ความยินยอมในคำร้องขอลาออกด้วย
          2.  นำคำร้อง ๆ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
          3.  ยื่นคำร้องที่คณะต้นสังกัดของนิสิต  เพื่อให้คณบดีลงนาม
          4.  สำหรับบัณฑิตศึกษา  ยื่นคำร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  แล้วส่งคำร้องผ่านบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม
          5.  ตรวจสอบผลการพิจารณาบนเว็บไซต์  www.reg.nu.ac.th

ำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
          การเทียบโอนรายวิชาต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ  ภาควิชา  และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้รายวิชาที่นำมาเทียบโอนต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ระดับเดียวกันกับรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร  และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับขั้น 2 (C)  โดยมีขั้นตอนดังนี้
          1.  กรอกคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (NU 14)  พร้อมแนบผลการเรียน  และคำอธิบายรายวิชาที่นิสิตเรียนผ่านมาแล้ว  และคำอธิบายรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน  เพื่อประกอบการพิจารณา
          2.  นำคำร้อง ฯ  ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
          3.  นำคำร้อง ฯ  ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีที่นิสิตสังกัดอยู่
          4.  ตรวจสอบผลการพิจารณาบนเว็บไซต์  www.reg.nu.ac.th  (หากผลอนุมัติต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอเทียบโอนรายวิชา  ครั้งละ  100  บาท  ที่กองคลัง  อาคารมิ่งขวัญ)
          5.  นำคำร้องที่ได้รับการอนุมัติพร้อมใบเสร็จรับเงิน  ยื่นที่งานทะเบียนฯ  เพื่อบันทึกฐานข้อมูลให้นิสิต
คำร้องขอเทียบรายวิชา
         
การขอเทียบรายวิชาในกรณีที่หลักสูตรมีการปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันแต่มีรหัสวิชา/ชื่อวิชา/จำนวนหน่วยกิตไม่เหมือนกันให้ปฏิบัติดังนี้
1.  กรอกคำร้องทั่วไป (NU 18) 
ชื่อเรื่อง “ขอเทียบรายวิชา”  พร้อมแนบสำเนาหลักสูตรของรายวิชาที่มีการปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง  เพื่อประกอบการพิจารณา
2.  นำคำร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3.  เสนอคำร้องฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีที่นิสิตสังกัดอยู่
4.  ตรวจสอบผลการพิจารณาบนเว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th

คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ยศ
การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การเลื่อนยศ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

รหัสเอกสารงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

 • บริการด้านเตรียมข้อมูลนิสิตใหม่

NU 1ระเบียนประวัตินิสิต

 • บริการด้านการจัดการเรียนการสอน

NU 3คู่มือการลงทะเบียนเรียน
NU 4แบบขอเปิดรายวิชา / หมู่เรียน (เพิ่ม)
NU 5แบบขอเปิดรายวิชา / หมู่เรียน
NU 6แบบขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา

 • บริการด้านลงทะเบียนเรียน

NU 7คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
NU 8คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
NU 9คำร้อขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด
NU 11แบบขอถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยได้รับอักษร W
NU 14คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
NU 18คำร้องทั่วไป
NU 20ใบแจ้งยอดชำระเงิน
NU 24ใบมอบฉันทะ

 • บริการด้านอกสารสำคัญ

NU 15คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน Transcript
NU 21คำร้องขอใบรับรอง
NU 25แบบขอสำเร็จการศึกษา

 • บริการด้านระเบียนประวัติ

NU 13คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
NU 16คำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสุกล ยศ และคำนำหน้านาม
NU 17คำร้องขอลาพักการศึกษา
NU 19คำร้องขอลาออกจากการศึกษา

 • บริการด้านประมวลผลข้อมูล

NU 32แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา
NU 33แบบแก้ไขผลการเรียนรายวิชา

 • บริการด้านสารนิเทศ

NU 22รายงานสถิติจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียน
NU 26ปฏิทินการศึกษา
NU Registrarคู่มืองานทะเบียนและประมวลผล
         
          


 

         
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334