Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก ม.นเรศวร | หอพักเอกชน | ปฏิทินการศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | ปัญหาเรื่องการเงิน | สำหรับนิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | คณะ/หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | บริการนิสิต |

 

 
 
 
 


ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตมีหลายแบบ ได้แก่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | ทุนการศึกษา | กองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย | กองทุนประกันสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต (จ่ายกรณีอุบัติเหตุและเสียชีวิต)

ทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า)
1.  ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง คือ ทุนฯที่มีผู้มีจิตศรัทธา มอบให้แก่นิสิต จนสำเร็จการศึกษา หรือให้ทุนนิสิตเฉพาะ 2 ปีสุดท้าย
2.ทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง คือ ทุนการศึกษาที่ได้มอบให้นิสิตในแต่ละปีการศึกษา
3.  ทุนดอกผล
   * ทุนที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่ง  ไว้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผล
ที่ได้รับมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาในแต่ละปี มูลค่าทุนขึ้นอยู่กับดอกผลของทุนนั้น ๆ  เจ้าของทุนหรือ อาจระบุเงื่อนไขเฉพาะไว้จ่าย
4. ทุนการศึกษาเฉพาะสาขาวิชา
   *  เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาคณะนั้น ๆ และบริจาคกับคณะโดยตรง

download แบบฟอร์ม
ถามเพิ่ม 055-961216

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
* เป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อนักเรียนที่มาจากครอบครัวมีฐานะ
          ยากจนกู้ยืมเพื่อการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           
          จนถึงระดับปริญญาตรี โดยนิสิตต้องชำระคืนพร้อม
          ดอกเบี้ยในอัตราต่ำ เมื่อจบการศึกษาแล้ว

     * ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายได้ผู้ปกครองไม่เกิน 200,000 บาท/ปี

     * สามารถกู้ยืมได้ทั้งค้าบำรุงการศึกษาและค่าครองชีพ              
     *  นิสิตลงทะเบียนทางInternet เพื่อขอรหัสผ่านของผู้กู้ยืม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 ผ่านระบบ E-Studentloan ทางเวปไซด์   http://www.studentloan.or.th            
ถามเพิ่ม 055-961216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
*  ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายได้ผู้ปกครองเกิน 200,000  บาท

     *   กู้ยืมได้เฉพาะค่าบำรุงการศึกษาเท่านั้น
        ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมให้ดำเนินการกู้ยืม    

กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 * เป็นเงินสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา
           ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้สมารถกู้ยืมฉุกเฉิน
           และใช้คืนในระยะสั้น 

   เงือนไขการกู้ยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย

1. มหาวิทยาลัยให้กู้ยืมเงินได้ครั้งละไม่เกิน 6,000บาท  
2. ผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินต้องเป็นผู้ปกครองของนิสิต   
     (และผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดชอบภาระหนี้กรณีนิสิต                             
     ไม่ชำระหนี้ตามระยะเวลา ที่กำหนด
3. นิสิตต้องชำระเงินคืนภายในระยะเวลา             
   5 เดือนๆละ1,200 บาท  
4. กรณีนิสิตไม่ชำระเงินตามที่กำหนดระยะเวลา มหาวิทยาลัยจะดำเนินการระงับผลการศึกษาของภาคเรียนนั้น ๆ หรือการจบการศึกษา

ถามเพิ่ม 055-961216

กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

  • เป็นเงินสมทบกองทุนสวันดิภาพฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายผู้ประสบอุบัติเหตุ,เสียชีวิตและใช้ในกิจการซึ่งเป็นสวัสดิการของนักเรียนและนิสิต 
    ซึ่งได้มาจากการจัดเก็บจากนักเรียนและนิสิต  1 คน/1 ปีการศึกษา
    • นักเรียนสาธิต ม.นเรศวรเงิน สมทบ อัตรา 160  บาท
    • นิสิตปริญญาตรี              เงินสมทบ อัตรา  160  บาท

                -   นิสิตระดับปริญญาโทรและเอก
                                                           เงินสมทบ อัตรา 235  บาท

ถามเพิ่ม 055-961216

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา  2552
ผ่านระบบ
E-Studentloan

1. นิสิตลงทะเบียนทางInternet เพื่อขอรหัสผ่านของผู้กู้ยืม ผ่านระบบ  E-Studentloan ทางเวปไซด์ http://www.stedentloan.or.th
 2 นิสิตกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน ฯ
                  กยศ. ทาง Internet ผ่านระบบ    
                 E-Studntloan ทางเวปไซด์  
                  http://www.stedentloan.or.th
3. นิสิตดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดแบบฟร์อม
      การเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก  เป็นผู้กู้ฯ  ทางเวปไซด์  
       www.sa.nu.ac.th    พร้อม เอกสารแนบเข้ารับการ 
    สัมภาษณ์ กับคณะกรรมการกองทุนฯ ประจำคณะที่นิสิตสังกัด 
     อยู่ตามวันเวลา ที่คณะกำหนด
4. นิสิตผู้ผ่านการสัมภาษณ์มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ทำสัญญากู้ยืม
    เงินทาง  Internet  E-Studentloan ทางเวปไซด์   

    http://www.stedentloan.or.th   
    โดยนิสิตต้องพิมพ์สัญญาออกทาง  Internet จำนวน 2 ชุด พร้อม

นิสิตผู้กู้ยืม,       
    ผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามในสัญญาและเอกสารแนบ ส่งสัญญา          
    ที่คณะนิสิตสังกัดอยู่
5. นิสิตผู้ทำสัญญากู้ยืมแล้ว ติดต่อคณะ เพื่อลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่า
     เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ

6. นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ รอรับเงินค่าครองชีพทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
   จำกัด (มหาชน) ของภาคการศึกษา

7. ภาคการศึกษาที่ 2 หรือ 3 ให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เข้าทำระบบและยืนยันการกู้ยืม ตามขั้นตอน ทุก ๆ ภาคการศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงิน
ทางเวปไซต์ หากไม่ยืนยันการกู้ยืมในแต่ละภาคการศึกษา จะไม่ได้กู้ยืมในการศึกษานั้น ๆ

*  พร้อมทั้งติดต่อขอแบบคำร้องกู้ยืมที่คณะของ นิสิตโดยตรงเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
*  วันเวลาการสมัครดำเนินการตามคณะกำหนด
*  กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  (กรอ. ) ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมให้ดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา  2552

ถามเพิ่ม 055-961216

 
 
 
 

 


 

 

         
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334