| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก ม.นเรศวร | หอพักเอกชน | ปฏิทินการศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | ปัญหาเรื่องการเงิน | สำหรับนิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | คณะ | แบบฟอร์ม | บริการนิสิต | ฝากคำถาม |

 

 


นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
รอบโควต้า ใช้สิทธิ์ 30 บาท ได้
หลังวันที่ 15 พ.ค. 55
รอบ Addmission ใช้สิทธิ์ 30 บาท ได้
หลังวันที่ 15 มิ.ย.55

ถามเพิ่ม 055-965100

 


การเบิกค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ดังนี้
1. สิทธิ์บุ
ตรข้าราชการ
2. สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า (บัตร 30 บาท)
3. สิทธิ์ พรบ.(กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถ)
4. สวัสดิ์กองทุนประกันสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (เฉพาะอุบัติเหตุและเสียชีวิต)

(ร่าง)การเบิกค่ารักษาพยาบาล

อุบัติเหตุ
.นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามลำดับสิทธิ์ ดังนี้
1. สิทธิ์บุตรข้าราชการ ถ้านิสิตเป็นบุตรข้าราชการที่อายุไม่เกิน 20 ปี สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์นี้ได้ โดยเตรียม
หลักฐาน ดังนี้
-1. ใบรับรองแพทย์
-2. ใบเสร็จรับเงิน
หากไม่ใช่บุตรข้าราชการ หรือ เป็นบุตรข้าราชการที่อายุเกิน 20 ปี ท่านจะต้องใช้สิทธิ์
2. บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า (บัตร 30 บาท)
.......บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า หรือ บัตรทอง 30 บาท ใช้ได้โดยนิสิตชั้นปี 1 ทุกคน ที่ย้ายทะเบียนบ้าน (มหาวิทยาลัยแจ้งให้
นิสิตทุกคนย้ายเข้าทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยแล้ว)
3.กองทุนประกันสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
.....นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ (ยกเว้นอุบัติเหตุจากรถ) เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 15,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ
หากเสียชีวิต ป.ตรี ได้รับเงินช่วยเหลือ 170,000 บาท/ราย ป.โท/เอก ได้รับเงินช่วยเหลือ 250,000 บาท

4. อื่น ๆ

สิทธิ์บุตรข้าราชการ

 

 

บัตร 30 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตร 30บาท

ได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น

 • ตรวจรักษาทุกโรค
 • ผ่าตัดทุกโรค ทำคลอดรวมไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่บุตรมีชีวิตอยู่ ทำหมัน ฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคทั่วไป
 • อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม ยกเว้นอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 • ค่าห้อง และค่าอาหาร ประเภทผู้ป่วยสามัญ

ผู้มีสิทธิ 30 บาท คือ คนไทยทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน(มหาวิทยาลัยนเรศวร) และเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ของรัฐอยู่ก่อนแล้ว
ดังนั้น ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ของรัฐอยู่ก่อนแล้วไม่ต้องขอใช้บริการโครงการ
30 บาท รักษาทุกโรคให้ใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่ เช่น

 • ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจำของรัฐ หรือ สิทธิ์บุตรข้าราชการ
 • ลูกจ้างในโครงการประกันสังคม
 • ผู้มีบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีสิทธิตามโครงการรักษาพยาบาล ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล (สปร.)
 • มีสิทธิตามระเบียบสวัสดิการประชาชนด้านรักษาพยาบาลอื่นๆ เช่น พระ ผู้นำศาสนา ทหารผ่านศึก และผู้นำขุมชน เป็นต้น

  การขึ้นทะเบียนบัตร  30 บาท รักษาทุกโรค

นำสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน หรือหลักฐานทางราชการ มาขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ถามเพิ่ม 05596xxxx)
การเบิก พรบ. กรณีเกิดอุบัติจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบเหตุสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้ จำนว 15,000 บาท โดยต้องใช้เอกสารดังนี้
1. สำเนาใบกรมธรรม์
2. สำเนาคู่มือรถ (หน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของรถและหน้าที่มีการต่อภาษี)
3. สำเนาใบแจ้งความ พร้อม รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
6. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง


*หากบริษัทที่ทำประกันภัยไม่มีสาขาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถติดต่อบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ในจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-217111 055-217916
**หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา สายด่าวนประกันภัย 1186 สำนักงานประกันภัยจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-282385-6


การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิตขึ้นเพื่อช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย
หรือสูญเสียที่เกิดขึ้น  แก่ชีวิต ร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่นิสิตดำรงสถานภาพนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัย

ตารางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องจากอุบัติเหตุ
 

รายการความช่วยเหลือ

จำนวนเงิน ช่วยเหลือนิสิต

1.สูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  
2.สูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ โรคภัยไข้เจ็บ
3.สูญเสียมือ 2 ข้าง หรือ เท้า 2 ข้าง หรือ ตา 2 ข้าง
4.สูญเสียตา 1 ข้าง หรือ มือ 1 ข้าง หรือ เท้า 1 ข้าง
5.สูญเสียความสามารถในการสืบพันธุ์
6.สูญเสียการรับฟังเสียง หรือการพูด
7.สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและหรือนิ้วชี้
8.สูญเสียนิ้วมืออื่น ๆ นิ้วละ
9.สูญเสียนิ้วเท้า นิ้วละ
10.ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร
11.ทุพพลภาพบางส่วนอย่างถาวร
12. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีคนไข้ใน/คนไข้นอก จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
13.ค่าชดเชยอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยใน (อย่างน้อย 2 วันขึ้นไป) แต่ไม่เกิน 15 วัน
14.การให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่น ๆ นอกจากรายการข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดเงินช่วยเหลือ ตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป

150,000
75,000
150,000
75,000
75,000
75,000
30,000
7,500
4,500
150,000
75,000
15,000

150/วัน

ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบเป็นรายๆ

หลักฐานที่นำมาแสดงการขอรับเงินช่วยเหลือ
กรณีประสบอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บ
1.ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
2.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
3.สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต

กรณีเสียชีวิต
1.สำเนาใบมรณบัตร
2.สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือ ใบบันทึกประจำวัน 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ
3.สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ

การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ
       ให้ผู้มีสิทธิ์เขียนคำร้องพร้อมแนบหลักฐาน   โดยยื่น
คำร้องขอรับเงินได้ที่งานทุนการศึกษา และสวัสดิการนิสิต
กองกิจการนิสิต  อาคารเอนกประสงค์ ภายในระยะเวลา 180 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอุบัติเหตุ (055-961216)

กรณีประสบอุบัติเหตุ นิสิตสามารถแจ้งได้ที่   
สถานีตำรวจมหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5526-1800
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  0-5596-5127-8
โรงพยาบาลพิษณุเวช   0-5521-9941-50
โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ 0-5521-8777-8
โรงพยาบาลพุทธชินราช                0-5521-9844
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก 0-5521-9307-16
โรงพยาบาลรัตนเวช     0-5521-2222


(กลับด้านบน)

เกร็ดความรู้
- การรับประทานยาก่อน - หลังอาหาร
- ท้องไม่พร้อมป้องกันได้
 
 
 
 
 
 
         
         
 
         
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334